2012
Header

les Dojo KUN (principes)

Les DOJO KUN (PRINCIPES)
- Hitotsu! Jin kaku kansei ni tsutomuru koto!  (Cherchez la perfection du caractère)
- Hitotsu! Makoto no michi o mamoru koto!  (Soyez fidèle)
- Hitotsu! Doryoku no seichin o yashinau koto!  (Soyez constant dans l’effort)
- Hitotsu! Reigi o omonzuru koto! (Respectez les autres)
- Hitotsu! Kekki no yu o imashimuru koto! (Retenez tout conduite violente)

Leave a Reply