2012
Header

Lexique

POSITION (DACHI)
Zenkutsu dachi
Kokutsu dachi
fudo dachi
kiba dachi ( cavalier )
shiko dachi ( sumotori )
sochin dachi
hangetsu dachi ( sablier large )
sanchin dachi ( sablier )
neko ashi dachi ( chat )
kake dachi ( pied croisés )
teiji dachi ( position du T )
reinoji dachi ( position du L )
heisoku dachi ( pieds joints )
musubi dachi ( talons joints )
heiko dachi ( pieds parallèles )
hachiji dachi ( position du yoï )
uchi hachiji dachi

KATA SHOTOKAN ( 26 )
heian shodan
heian nidan
heian sandan
heian yondan
heian godan
tekki shodan / tekki nidan / tekki sandan
gankaku
bassai dai / bassai sho
kanku dai / kanku sho
enpi
jion / chinte
sochin / jiin
niju shiho / meikyo
jitte / wankan
hangetsu / unsu
gojoshiho daï / gojoshiso sho

PIED (GERI)
mae geri
mae tobi geri
sokuto geri
mawashi geri
yoko geri
fumikiri geri (-> cheville)
fumikomi geri
ushiro geri
ushiro mawashi geri
ura mawashi geri
kakato geri
mikazuki geri
hiza geri
nami geri
ashi kake uke geri

BLOCAGES ( UKE )
poing : gedan barai
uchi uke
age uke
soto uke
araï uke
juji uke
tettsui uke
moroté uke
gedan kake uke ( dans eian nidan )
hakiwake uke ( dans eian yondan )
otoshi uke
uchi komi
main : shuto uke
nagashi uke
koken uke (dessus du poignet)
keito uke ( crête de coq)
teisho uke (paume)
seiryuto uke (machoire de boeuf)
ura teïsho uke (revers de la main)
teisho awase uke (paume jointe)
tate shuto uke
coude : empi uke

ATTAQUES
poing : oï tsuki
gyaku tuski
choku tsuki
moroté tsuki
heiko tsuki
ura tsuki
age tsuki
yama tsuki
maete tsuki
kizami tsuki
uraken uchi
tettsui uchi
hiraken uchi (phalanges pliées)
hei-ken uchi (intérieur poing )
ippon ken uchi (index plié)
main : shuto uchi
nukité uchi
haito uchi ( sabre interne de la main )
haishu uchi ( revers de la main )
hirabasami uchi ( gueule de tigre )
kumade uchi ( patte d’ours )
coude : empi uchi

DEPLACEMENT ( ASHI )
Yori ashi (pas glissé)
tsugi ashi (pas chassé)
okuri ashi (pas croisé)
ayumi ashi (pas normal)
hiki ahi (pas en arrière)
mawari ashi (pivot avant)
hiki mawari ashi (pivot arrière)

DIRECTIONS
Devant = mae (ex : mae geri)
Derrière = ushiro (ex : ushiro geri)
latéral = yoko (ex: yoko empi uchi)
circulaire = mawashi (ex: mawashi empi uchi)
vers le bas = otoshi (ex: otoshi empi uchi)
vers le haut = age (ex: age empi uchi)
sauté = tobikonde ou tobi

NAHA-TE:
Style Goju ou Uechi-ryu
Travail à courte distance
Ex de Kata : Hangetsu
Déplacement circulaire
Combat court et moyen
Corps à corps et saisie
SHURI-TE :
Style Shotokan ou Shito-ryu
Déplacement rectiligne
Combat long, rapidité
Mouvements amples, mobiles
TOMARI-TE :
Mélange de deux autres

TERME
Ryu : école
Shoto : bruissement dans les pins
Sho : pins
To : vague
Kan : maison / temple
Bushi : guerrier
Do : voie Jo : lieu
Tori : celui qui attaque
Uke : celui qui bloque
Keage : fouetté
Kekomi : percutant
Ge (dan) : (niveau) bas
Chu (dan) : (niveau) moyen
Jo (dan) : (niveau) haut

SALUT
Shomen ni rei : salut de révérence
Sensei ni rei : salut avec le prof
Otagai ni rei : salut entre élèves
Mokuso : méditation , réflexion
Domo arigato goza imashita: merci
- le professeur remercie les
élèves de l’avoir écouté.
- les élèves remercient le
professeur d’avoir enseigné
Rei : salut (normal)
Zarei : salut à genoux
Ritsurei : salut debout
Ojigi : salut vers le Kamiza (salle)

NOMBRES
1 :  Ichi / 2 :  ni / 3 : san / 4 :  shi /  5 :  go
6 :  roku / 7 :  shichi  / 8 :  hachi  / 9  :  kyu  / 10 :  ju

ESPRIT
Zenchin : concentration avant l’exercice
Zuchin : concentration pendant l’exercice
Zanchin : concentration après l’exercice

Lexique technique à télécharger

Leave a Reply